To SEEK and SAVE the lost, DISCIPLING them until they are established and TRAINING them for future leadership – TPK / G12
OUR VISION
Link
CONTACT US
OUR PURPOSE
To Love God and To Love People
Link
CONTACT US
Link
CONTACT US
To Make Every Believer A Leader
OUR GOAL
...
  • Sunday Service is not only a gathering of fellow believers in Christ, reminding us of our moral compasses with God's word, but also experiencing God through Praise and Worship in Spirit and in Truth.

  • Everybody is welcome. We have music and praise, adult, youth and children ministries that will make each one feel valuable, loved and cared for.

  • Read our collection of testimonies glorifying the goodness of God to the life of our fellow believers and get inspired from their experience of faith.

WELCOME TO OUR CHURCH

We're glad you came to join with us In our worship time today, we hope that you have felt God's love in a new, refreshing way for you're so welcomed in this place and we hope you'll come again, to join with us in fellowship and to make some special friends.

JCSGO Frankfurt has 66 registered disciples with an average of 35 attendees during its Sunday Bible service. Our gathering place at Speyerer Straße creates an environment that is both welcoming and family-oriented.
We believe that everybody needs a place that brings connection with fellow believers, where Christians experience the presence of God and leave even more motivated to share the love and hope of Jesus Christ to their love ones, friends and to the outside world.

Read More...

Upcoming event

JCSGO 23rd Anniversary

Pastor's Message

Ang kapayapaan ng Diyos ang sumainyo!  

Sa panahong ito, wala kang maririnig sa mga balita sa radyo, sa telebisyon, sa internet,  at mababasa sa mga pahayagan kundi ang malagim na katayuan ng ekonomiya ng mga bansa  na tinatawag na "krisis".  Ito ay pangmalawakan na nagdudulot sa tao ng takot.  Subalit, tayong mga anak ng Diyos bagaman at may tinatawag na krisis na lumalaganap sa buong mundo, tayo naman ay may Kristo!  Amen!

Nais ko kayong himukin na ito ang tamang panahon upang lalo pa nating maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa ating katayuan. Kung tayo lamang ay makikinig at susunod sa ipinag-uutos ng Diyos sa Kanyang Salita. Sa Isaias 46:1-13 ay ang napakainam na pangako ng Diyos na hindi lamang sa mga Israelita kundi maging sa atin ring Kanyang mga anak at hinirang. Ang mga kaganapang nagaganap sa ating kapaligiran ay paraan ng Diyos upang ang Kanyang Banal na pagkilos ang maglagay sa atin sa tamang katayuan sa Kanyang paningin, kung tayo ay susunod sa Kanyang Salita.

Sa  katauhan  ni  Isaac,  sa  Genesis  26:1-25, si  Isaac  ay nanagana higit sa pangkaraniwan  samantalang  sina  Abimelek  at ang  mga Pilisteo na nakapaligid sa kanila ay nagugutom at naghihirap.

Mga kapatid, nawa sa mga panahong ito ay mas piliin natin ang sumunod sa Diyos sa Kanyang Salita upang maging sa kalagitnaan man ng krisis, tayong Kanyang mga anak ay makaranas ng kasaganaang di pangkariniwan.

 

 In Christ running with a Vision,  

PTR. GINALYN SANCHEZ 

Speyerer Strasse 5 Frankfurt am Main 60327 Germany 13